Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, экономиканың және білімнің көкейкесті мәселелері: теория және тәжірибе» VIII сырттай халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы - 17-18 наурыз

Ақпараттық хат

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, экономиканың және білімнің көкейкесті мәселелері: теория және тәжірибе» тақырыбындағы жетінші сырттай халықаралық ғылыми-практикалық  конференцияға қатысу үшін өтінімдер қабылдау жарияланады. Теоретиктер мен практиктер,  оқытушылар,  аспиранттар мен докторанттар, магистранттар мен студенттер шақырылады.

Өтетін күні: 17-18 наурыз 2020 жыл.

            Конференцияның өтетін орны: Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 25, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Тарих және құқық институты.

            Конференция тілі: қазақ, орыс, ағылшын.

            Конференция секциялары:

  1. Құқық.
  2. Экономика және қаржы.
  3. Білім беру және педагогика.
  4. Тарих.
  5. Саясаттану.
  6. Рухани жаңғыру.

Конференция жұмысының режимі: сырттай

Конференция материалдары жинақ түрінде жарияланады, сондай-ақ интернет-сайттарға орналастырылады.

Жинақ шығару және тарату (кітаптар) ақылы негізде. Интернет-сайттарға орналастыруға - тегін. Жинақ бағасы - 3500 теңге, жинақтың 1 данасын жіберу жөніндегі пошталық шығындар - 700 теңге.

Конференцияға қатысу үшін: zhanel.sailibayeva@mail.ru;

1. Өтініш:

1.1.Аты жөніңіз туралы ақпарат; ғылыми атағыңыз, ғылыми дәрежеңіз; жұмыс орныңыз туралы ақпарат;

1.2. Байланыс телефондар, факс, почта (индекспен) адресіңіз және электронды почта;

1.3. Мақала атауы;

1.4. Жинақты алу жқнінде ақпарат – «аламын», «жоқ»

1.5. Ақы төленгені жөніндегі квитанция көшірмесі

2. Мақала, талап бойынша рәсімделген:

 К заявке прилагается статья. Порядок оформления статьи см.ниже:

- ФИО автора, ученая степень, ученое звание, место работы, адрес электронной почты;

-Через строку название статьи по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (полужирным шрифтом);

-Через строку аннотация (от 80 до 100 слов) – на трех языках (казахском, русском и английском);

-Через строку ключевые слова (не более 10-12 слов или словосочетаний);

-Через строку текст;

-Через строку список литературы (шрифт - курсив);

-Объем статьи – до 8 страниц (минимальный объем – 5 страниц, в исключительных случаях – 10-12 страниц);

-Текст должен быть набран в редакторе Word 97-2003;

-Шрифт Times New Roman;

-Кегль – 12;

-Междустрочный интервал 1,0;

-Параметры страницы: верхний и нижний – 20 мм, левый – 30 мм, правый – 15 мм.

3. Мақаланы рәсімдеру үлгісі:

Үлгі/Образец

Е.А. Кузнецов1

1т.ғ.д., Абай атындағы Каз ҰПУ, Сорбонна-Қазақстан институтының профессоры,

Алматы қ., Қазақстан

e-mail: kuznetsov@mail.ru

КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Аңдатпа

Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың кең етек жайып, әлдеқайда озық дамуының арқасында кейбір террористік және экстремистік сипаттағы ұйымдардың қолына әлеуметтік желі мен видеохостингтер сияқтытүрлі Ғаламтор құралдары түсіп, олардың ислам дінінің негізгі қағидалары мен догмалары негізінде бұрмаланып жасалған деструктивті идеологиясының әлдеқайда кең таралып, жаһанның түкпір-түкпіріне жетуіне өз үлесін қосып отыр.

Бұл мақаладатеррористік актілерге бүгіндежеліде кеңінен таралған «ВКонтакте» атты әлеуметтік жүйесі арқылы ашық тікелей шақыру мәселесі ғана емес, сонымен қатар, терроризмнің анық бастамаларының бірі ретінде саналатын діни экстремизм алғышарттарының желідегі Youtube видеохостингі арқылы таралуы және де күмән тудыратын видео және аудио материалдардың, экстремизм идеяларын алға тартатын түрлі ғаламтор қауымдастықтарының мәселесі де қарастырылады.

Түйін сөздер: ақпараттық кеңістік, ғаламтор, әлеуметтік желілер, ғаламтордағы қауымдастық, идеология, радикализм және діни экстремизм, терроризм және салафизм, Казнет.

Е.А. Кузнецов 1

1д.и.н., профессор, Института Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им. Абая,

г.Алматы, Казахстан

e-mail: kuznetsov@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Аннотация

В нынешнее время в условиях высокого развития ИКТ террористические организации, а также различные объединения экстремистского толка, берущие за основу догмы и положения религии ислам, получили своеобразный информационно-технологический «бонус» в виде различных социальных сетей и сообществ в Интернете. Данное обстоятельство позволяет им все более активно нести свою разрушительную идеологию и вербовать в свои ряды все больше и больше последователей в различных точках мира.

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы распространения не только открытого призыва к террористическим действиям, но и предпосылок религиозного экстремизма, выражающихся в видео-проповедях сомнительного характера в таких широко используемых информационных ресурсах, как Youtubeи социальная сеть «В Контакте» на территории РК. В работе также проанализирована доступность подобных видео материалов и групп для казахстанского сегмента пользователей вышеуказанного видеохостинга и социальной сети.

Ключевые слова: информационное пространство, Интернет, социальные сети, идеология, интернет-сообщества, угроза, радикализм, религиозный экстремизм, терроризм, салафизм, Казнет.

Kuznetsov E.A.1

1d.p.s., professorof the Institute of Sorbonne-Kazakhstan at Abai KazNPU ,
Almaty, Kazakhstan
e-mail: kuznetsov@mail.ru
RELEVANCE AGAINST CYBERCRIME

Abstract

Nowadays, in a condition of high ICT-s developmentsome terrorist organizations, as well as various associations of an extremist nature, taking as a basis dogmas of Islamreligion, received a kind of information-technology "bonus" in the form of various social networks and communities on the Internet. This fact allows them to more actively carry their destructive ideology and recruit into its ranks more and more followers in different parts of the world.

This article describes some of the problems of the proliferation not only of open recruitment to terrorist actions, but also of religious extremism assumptions expressed in the video sermons of questionable character in such widely used information resources as Youtube and social network "VKontakte" in the territory of the Republic of Kazakhstan. There is also analyzed the availability of such materials and videos for groups of Kazakhstani segment of users.

Keywords: Information Space, Internet, social networks, the ideology, Internet communities, the threat of radicalism and religious extremism, terrorism, salafism, KazNET.

Текст статьи текст статьи текст статьи

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: (если статья на казахском)

Список использованной литературы: (если статья на русском)

References:(если статья на английском)

Жинақтарға сұранымдарды қабылдау мерзімі: 2019 жылдың 1 наурызына дейін.

Жинақтарды тарату: 2019 жылғы 1 сәуірге дейін.

Құрметпен,

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің төрайымы

Заң ғылымдарының докторы, профессор

Толеубекова Бахытжан Хасеновна

+ 7 700 994 37 74

Информация для внесения оргвзноса (оплата расходов по изданию и рассылке сборника материалов конференции):

Получатель: Kaspi gold: 5169 4971 6829 0991

Сайлибаева Жанель Юрсуновна

ИИН: 791122400907

Валюта счета: KZT

Назначение счета: «Оплата за сборник»

Копию документа об оплате просим направить эл. почтой на адрес: zhanel.sailibayeva@mail.ru.

Срок оплаты: до 10 марта 2020 года.

 

Қазақ
× You found a Typo